Kiitos tuestanne!

Joukkueiden ja yhteisöjen vahvuuden mittarina on niiden kyky pelata yhteen haastavassa tilanteessa ja te olette nyt todistaneet sen todeksi.

Aslak Sointu RoKi
Arla Jacobs Kiekko-Vantaa
Risto Oinonen Ketterä
Petra Väliaho KeuPa HT
Veera Ylikarjula TUTO Hockey
Marko Villa TUTO Hockey
Jukka Korhonen Kiekko-Espoo
janne kivi Kiekko-Espoo
Kai Kiiskinen Kiekko-Espoo
Petri Keihäskoski RoKi
Satu Valtonen SaPKo
Visa Miettinen Ketterä
Heikki Tikka Hermes
Eemeli Manskinen Ketterä
Mervi Tahko Kiekko-Vantaa
Marjo Pitkonen Ketterä
Henri Makkonen SaPKo
Eija Hjerp Forssan palloseura
Seppo Asumaa RoKi
Petri Laasanen Hermes
Pasi Valli Hermes
Mervi Nuutinen Forssan palloseura
Bettina Meckeler KeuPa HT
Seppo Moilanen RoKi
Antti Metso Ketterä
Aapo Putto Ketterä
Jari Simanainen Ketterä
Hilma Penttinen Ketterä
Kari Penttinen Ketterä
Jani Louhelainen Forssan palloseura
Jari Karhu Ketterä
Osku Mamia Ketterä
Aleksi Berg Ketterä
Teemu Äikäs Forssan palloseura
Esa Puuska Ketterä
Markku Vornanen IPK
Tuomo Kauppi Peliitat
Teemu Hokkanen Ketterä
Matti Laaja Kiekko-Espoo
Mika Lehtosalo Forssan palloseura
Marko Virtanen Forssan palloseura
Jyrki Iisalo Kiekko-Espoo
Juha Pulliainen Ketterä
Teija Sikiö Ketterä
Juha Kosonen Ketterä
Jaana Eerola Ketterä
Joonas Lehtonen Ketterä
Santeri Tynkkynen Ketterä
Laura Korte-Bittner Ketterä
Kati Kupiainen Ketterä
Irmeli Pelkonen Ketterä
Mirka Hänninen Ketterä
Simo Martikainen Ketterä
Kai Hänninen Ketterä
Jukka Lappi KeuPa HT
Tommi Repo RoKi
Ilpo Repo RoKi
Timo Repo RoKi
Markku Räty Ketterä
Ukko Vaajamo Kiekko-Espoo
Mikko Hillner Kiekko-Espoo
Andreas Lindström Kiekko-Espoo
Erkki Mustakari Kiekko-Espoo
Tero GERKMAN Kiekko-Espoo
Pasi Mönkäre Ketterä
Markku Karsikas KeuPa HT
Santeri Jantunen Ketterä
Vesa Ehari Kiekko-Espoo
Pekka Putto Ketterä
Paavo Toivanen SaPKo
Janita Saastamoinen Hokki
Antti Ruuskanen Kiekko-Espoo
Marko Danielsson Kiekko-Vantaa
Hannu Saarinen Ketterä
Merja Saarinen Ketterä
Kati Suikkanen Ketterä
Jukka Meriheinä Kiekko-Espoo
Jarno Kinnunen Ketterä
Samu Leinonen Ketterä
Mikko Pellinen Ketterä
Aaron Thomasson Kiekko-Espoo
Heikki Hartikainen Ketterä
Markku Puro KeuPa HT
Maarit Puro KeuPa HT
Julius Hermonen RoKi
Juuso Nieminen Kiekko-Espoo
Juhani Vuorenmaa RoKi
Hannes Jukkala Ketterä
Minna Juvani RoKi
veijo markkanen Ketterä
Gunnar Salingre Kiekko-Espoo
Outi Jämsä KeuPa HT
Roope Lassila Hermes
Matti Moilanen RoKi
Tapani Lehtinen RoKi
Jarkko Elonen Kiekko-Espoo
Nina Niskala Kiekko-Vantaa
Jyrki Sokura Kiekko-Espoo
Matti Sirkka Hokki
Teuvo Siikanen Kiekko-Espoo
Minna Saastamoinen Hokki
Jari Saastamoinen Hokki
Tapani Kontio Hokki
Jukka Juntunen Hokki
Timo Savolainen Ketterä
Hannu Mähönen Kiekko-Espoo
Karri Etelä KeuPa HT
Kaijus Varjonen Kiekko-Espoo
Mika Tiusanen Kiekko-Espoo
Juho Murtomäki Kiekko-Espoo
Markku Henttonen Kiekko-Espoo
Nico Byman Kiekko-Espoo
Mikael Janatuinen Kiekko-Espoo
Jussi Venäläinen Kiekko-Espoo
Juhani Väyrynen Kiekko-Espoo
Antti Sallasmaa Kiekko-Espoo
Petri Uomala Kiekko-Espoo
Tuula Vauhkonen Kiekko-Espoo
Jussi Ernsten Kiekko-Espoo
Joonas Oras Kiekko-Espoo
Harri Hytönen Kiekko-Espoo
Tomi Lairemo Kiekko-Espoo
Ville Myyrä Kiekko-Espoo
Teemu Hänninen Kiekko-Espoo
Panu Parviainen Kiekko-Espoo
Matti Väyrynen Kiekko-Espoo
Mikael Björklund Kiekko-Espoo
Mikko Heinänen Kiekko-Espoo
Lahti Rangers Ry Ketterä
Markku Haaparanta Ketterä
Ilkka Uitti Ketterä
Martti Velling Ketterä
Matti Rautio Ketterä
Sami Paavolainen Hermes
Jarmo Kiisseli Ketterä
Miika Hämäläinen Ketterä
Juha Martikainen Ketterä
Tero Haltsonen Ketterä
Kim Lundström Hermes
Jussi Kuittinen Ketterä
Esa Takala Ketterä
Leena Jurvanen Ketterä
Miko Repo Ketterä
Jorma Korhonen Ketterä
Veli-Matti Kostiainen Ketterä
Pertti Mustonen Ketterä
Seppo Joona RoKi
Jukka Haaparanta Ketterä
Juha Laakkonen Ketterä
Samuli Pulkkinen Ketterä
Ilkka Nissinen SaPKo
Juuso Koutonen Hermes
Johan Simell Hermes
Katja Storbacka Hermes
Aki Tikkakoski Hermes
Jonne Kotanen Hermes
Jarkko Saarela RoKi
Mikko Lind Hermes
Anna-Kristiina Mikkonen SaPKo
Sirpa Määttänen RoKi
Mikko Holopainen Joensuun Kiekko-Pojat
Roni Mesikämmen Ketterä
Hannu Niemi Hermes
Miika Siltalahti IPK
Miika Siltalahti RoKi
Heikki Laukkanen Ketterä
Heli Heiskanen Ketterä
Matias Parikka RoKi
Markus Pahtakari RoKi
Toni Peteri RoKi
Ville Rinkinen Ketterä
Tase Pekkala RoKi
Joonas Oikarainen RoKi
Mika Piik Ketterä
Heidi Holck RoKi
Niklas Kestilä RoKi
Antti Jukarainen Ketterä
Aku Soininen Ketterä
Jarkko Finni Ketterä
Jani Liuksiala Ketterä
Sari Niinimäki-Sipolainen Ketterä
Henri Otranen Ketterä
Arto Sipolainen Ketterä
Hannes Lainio Ketterä
Ritva Siltalahti Hokki
Jukka Suomi Ketterä
Kari Haapasaari RoKi
Risto Nuoramo Ketterä
Ari Eloranta RoKi
Konsta Turpeinen Ketterä
Alina Kuikka Ketterä
Jari Kuikka Ketterä
Mauri Aalto Kiekko-Vantaa
Matti Kemppainen RoKi
Pekka Sääski Ketterä
Paavo pyykkö Ketterä
Marko Hietamäki Ketterä
Hannu Axberg Hermes
Mia Huhtanen Ketterä
JUKKA RYYPPÖ Ketterä
Mikko Ikonen Ketterä
Kauko Ronkainen RoKi
Jouni Honkanen Ketterä
Henri Skyttä Ketterä
Joni Kallio Ketterä
Niko Soikkeli Joensuun Kiekko-Pojat
Matti Laukkanen Ketterä
Tuomo Ropo Ketterä
Pertti Tamminen Ketterä
Marja-Liisa Tamminen Ketterä
Jussi Vaittinen Ketterä
Matti Kotiniemi Kiekko-Vantaa
Simo Laine Ketterä
Minna Sidensnöre Ketterä
Lassi Loikkanen Ketterä
Martti Evälahti Ketterä
Jukka Luukkonen Ketterä
Jouni Kinnunen Ketterä
Marko Bom Ketterä
Pasi Korhonen Ketterä
Tero Kontkanen Joensuun Kiekko-Pojat
Jokke Nevalainen Joensuun Kiekko-Pojat
Jouko Piipponen KeuPa HT
Tuomo Lappeteläinen SaPKo
Reijo Leinonen Kiekko-Vantaa
Rami Lempiäinen TUTO Hockey
Ritva Siltalahti Ketterä
Jukka Hietanen Peliitat
Jussi Jutila Hermes
Iiro Hautala TUTO Hockey
Laura Huittinen SaPKo
Terhi Hirvonen SaPKo
Markus Hopia Hermes
Kari Luomala Hermes
Mirva Mustakallio KOOVEE
Timo Reiju Kiekko-Vantaa
Markku Aalto Kiekko-Vantaa
Joakim Talus Hermes
Eetu Hulkko Ketterä
Taru Ventoniemi-Vanhala Kiekko-Vantaa
Jari Uggeldahl Ketterä
Mika Suikkanen Ketterä
Jennica Riikonen KeuPa HT
Matias Mäntykivi Ketterä
Pekka Voutilainen Joensuun Kiekko-Pojat
Esko Rautio Ketterä
Juhani Sinisalo TUTO Hockey
Niko Tahvanainen Joensuun Kiekko-Pojat
Vesa Kutvonen SaPKo
Elina Kotilainen KeuPa HT
Kimmo Toiviainen Ketterä
Saila Lehikoinen Ketterä
Jari Lifländer Ketterä
Markus Tikka Ketterä
Veikko Virtanen KOOVEE
Mikko Airas Ketterä
Merja Ailama-Mäkitalo Ketterä
Päivi Rämö Ketterä
Timo Kurvinen Ketterä
Arja Hänninen Ketterä
Tiia Kiiveri Ketterä
Paavo Niukkala RoKi
Timo Tunturi IPK
Riku Kokkonen Hermes
Mika Nyman Kiekko-Vantaa
Salme Sääksranta Kiekko-Vantaa
Vesa Leinonen KOOVEE
Toni Tukiainen TUTO Hockey
Kati Kunttu TUTO Hockey
Jarno Tauvo TUTO Hockey
Oskari Malkki SaPKo
Kasperi Vesalainen Peliitat
Mikko Tarhonen Ketterä
Rauno Reinikainen Peliitat
Anne Irri IPK
Jere Valkonen Kiekko-Vantaa
Antti Vierelä RoKi
Kari Kallinki KOOVEE
Henry Sundberg Peliitat
Petri Karppanen SaPKo
Karo Weckman Kiekko-Vantaa
Anssi Kautonen SaPKo
Antti Kauppi KOOVEE
Jouko Asikainen Ketterä
Markku Hietala KOOVEE
Juho Tammi TUTO Hockey
Janne Karvinen SaPKo
Karri Kouhia KeuPa HT
Atte Auvinen SaPKo
Pasi Lappalainen Kiekko-Vantaa
Timo Reinikainen SaPKo
Janne Järvenpää Hermes
Petri Selin TUTO Hockey
Mauri Hannula Hermes
Vesa Väänänen Kiekko-Vantaa
Pekka Linden SaPKo
Marjo Siikström Kiekko-Vantaa
Bernd Meckeler KeuPa HT
Jarmo Pesonen SaPKo
Jere Härkälä Hermes
Kaj Ignatjew Kiekko-Vantaa
Iida Salo Kiekko-Vantaa
Lassi Rosala TUTO Hockey
Joona Lehikoinen SaPKo
Mico Mikkonen Hermes
Petteri Huttunen SaPKo
Ritva Siltalahti Kiekko-Vantaa
Miika Siltalahti Kiekko-Vantaa
Joona Harjama Kiekko-Vantaa
Heta Välimäki TUTO Hockey
Kimmo Danielsson Kiekko-Vantaa
Juhani Koivula Kiekko-Vantaa
Markku Virtanen SaPKo
Topi Uusitorppa TUTO Hockey
Jarmo Puustinen SaPKo
Jarmo Salmi Ketterä
Jere Myllyniemi KOOVEE
Niko Sartovuo TUTO Hockey
martti saukko Hermes
Antti Rinkinen SaPKo
Valtteri Anttila KOOVEE
Joni Petrell Joensuun Kiekko-Pojat
Tero Bäckman Hermes
Jani Manninen Kiekko-Vantaa
Tomi Kähkönen RoKi
Timo Mantila Kiekko-Vantaa
Pasi Ilmanen TUTO Hockey
Niko Salonen TUTO Hockey
Esa Mård Hermes
Kari Salonen TUTO Hockey
Aaro Hallamurto TUTO Hockey
Jaakko Piirainen Kiekko-Vantaa
Merja Mäkisalo TUTO Hockey
Pekka Mäkisalo TUTO Hockey
Henri Aksberg Hermes
Jarmo Matilainen Kiekko-Vantaa
Niko Tynkkinen Hermes
Teemu Aherto RoKi
Teemu Eirtovaara IPK
Teemu Eirtovaara Joensuun Kiekko-Pojat
Teemu Eirtovaara Kiekko-Vantaa
Jarno Leppänen KOOVEE
Mikael Taipale Peliitat
Kai Rahko RoKi
Seela Lehtonen TUTO Hockey
Tomi Sillanvuo Ketterä
Tuomas Muhonen TUTO Hockey
Miikka Kurvinen TUTO Hockey
Janne Koski Kiekko-Vantaa
Juho Tuomi TUTO Hockey
Kai Sointu TUTO Hockey
Kai Sointu SaPKo
Kai Sointu RoKi
Kai Sointu Peliitat
Kai Sointu KOOVEE
Kai Sointu KeuPa HT
Kai Sointu Ketterä
Kai Sointu Joensuun Kiekko-Pojat
Kai Sointu IPK
Kai Sointu Hokki
Kai Sointu Hermes
Kai Sointu Kiekko-Vantaa
Raimo Rytö TUTO Hockey
Markku Kallio TUTO Hockey
Mikko Pulkkinen TUTO Hockey
Aki Siponen TUTO Hockey
Janne Ollila TUTO Hockey
Leevi Siljamäki TUTO Hockey
Ossi Siljamäki TUTO Hockey
Jesse Savolainen Ketterä
Ari Karjalainen Kiekko-Vantaa
Tapani Lahti TUTO Hockey
Pekka Hemmilä KOOVEE
Sauli Niinistö TUTO Hockey
Dani Aavinen TUTO Hockey
Sauli Peltoniemi Hermes
Kalle Kaijomaa TUTO Hockey
Kai Syväsalmi TUTO Hockey
Harri Niemi TUTO Hockey
Jyri Sjöberg Kiekko-Vantaa
Miikka Laaksonen TUTO Hockey
Matti Pääkkönen Joensuun Kiekko-Pojat
Jussi Heiskamo Kiekko-Vantaa
Jouni Virpiö TUTO Hockey
Minna Teuho Kiekko-Vantaa
Juho Luhtala KeuPa HT
Andreas Kronqvist Hermes
Mikko Mannonen Kiekko-Vantaa
Hannu Myllymäki Hermes
Marvin Kiviniemi Hermes
Jari Mäkiaho KeuPa HT
Markku Peltokangas Hermes
Santtu Asikainen Kiekko-Vantaa
Jere Saastamoinen Hokki
Matti Keränen TUTO Hockey
Maarit Keränen TUTO Hockey
Harri Lallukka SaPKo
Ville Leppänen IPK
Olli Karjula Hermes
Sasu Seppälä Hermes
Paavo Hienola KeuPa HT
Tero Harsunen Hermes
Arto Laivamaa RoKi
Marko Mikkola Kiekko-Vantaa
Tapani Sammalmaa Hermes
Jari Kotala Kiekko-Vantaa
Anssi Hirvonen Joensuun Kiekko-Pojat
Jarmo Rainaho TUTO Hockey
Jukka Kotala Kiekko-Vantaa
Jari Immonen Peliitat
Lassi Toropainen SaPKo
Juha Manner Hermes
Pasi Tuukkanen Hermes
Lauri Valve Kiekko-Vantaa
Timo Sjöblom TUTO Hockey
Joonas Mourujärvi RoKi
Timo Polvinen Kiekko-Vantaa
Johanna Silėn KeuPa HT
Valtteri Palokangas RoKi
Patrick Ström Hermes
Hilma Hyvärinen RoKi
Jukka Koivunen Hermes
Tuomas Haanpää TUTO Hockey
Sami Kopeli IPK
Teemu Asikainen Ketterä
Pyöveli Paakki Ketterä
markku paavilainen TUTO Hockey
seija paavilsinen TUTO Hockey
JUHA-PEKKA RINKINEN Ketterä
Markku Kontunen RoKi
Teemu Kemppainen RoKi
Turkka Partanen SaPKo
Miikka Mäkinen Kiekko-Vantaa
Jarno Lempiäinen Ketterä
Tommi Kurvinen SaPKo
Teemu Kauppinen RoKi
Marko Krigsholm RoKi
Raimo Luomala Hermes
Jouko Keisu Hermes
Ari-Pekka Hyytiäinen SaPKo
Tuomo Riikonen KeuPa HT
Olli Aro Hokki
Antti Alviola RoKi
Teemu Aho RoKi
Maso Lehtonen Ketterä
Sebastian Sjöholm Ketterä
Matti Seikkula Hermes
Tommi Matikainen SaPKo
Pauli Levokari Ketterä
Raine Saarikoski Hermes
Antti Kankkunen Ketterä
Heikki Kääriäinen Ketterä
Jani Harju Hermes
Turkka Partanen Ketterä
Sami Kemppainen RoKi
Veikko Venäläinen IPK
Tiina Seppänen KOOVEE
Jouni Kuoppala Hermes
Jarmo Kaskinen SaPKo
Joonas Sammalmaa Hermes
Janne Vaara RoKi
Mika Nissinen KeuPa HT
Tino Metsävainio RoKi
Jarmo Karjalainen SaPKo
Pia Rask-Jussila SaPKo
Antti Ahlfors KOOVEE
Juhani Valkama Hermes
Mika Rönkkö IPK
Juho Möttönen Hermes
Antti Göös Hermes
Teemu Haataja Hokki
Tuomas Göös Hermes
Tuomas Saastamoinen Hermes
Katriina Sihvonen Peliitat
Tarja Kåla Hermes
Petteri Savolainen SaPKo
Esko Hakala KOOVEE
Seppo Pehkonen RoKi
Markus Kettunen RoKi
Ville Käpyaho Joensuun Kiekko-Pojat
Jarno Hietanen KOOVEE
Sammy Ranta Kiekko-Vantaa
Henry Rekilä Hermes
Kare Väisänen SaPKo
Christiam Hagnäs Hermes
Jari Parikka Hermes
Janne Korpi Hermes
Esa Jääskeläinen Ketterä
Mika Astikainen SaPKo
Jaakko Lilleberg Peliitat
Topi Nättinen KeuPa HT
Timo Mustonen Ketterä
Sini-Tuulia Pentinlehto KeuPa HT
Jouni Lappeteläinen SaPKo
Kari Saarinen KOOVEE
Kristiina Isotalo Hermes
Kalevi Laamanen SaPKo
Matti Ruottinen SaPKo
Antti Kangas KOOVEE
Santeri Koikkalainen KeuPa HT
Kimmo Toivanen SaPKo
Olli Kinnunen Hermes
Vesa Laine Kiekko-Vantaa
Antti Hannikainen SaPKo
Mira Sartolahti SaPKo
Julle Pennala TUTO Hockey
Petra Myllylä KOOVEE
Sari Asikainen Peliitat
Tapio Järvinen Hermes
Juho Palosaari Hermes
Jaakko Jäppinen Ketterä
Otto Kasper SaPKo
Ville Turunen KOOVEE
Petri Torkinlampi Hermes
Marjo Laakso SaPKo
Kati Rantala Kiekko-Vantaa
Piia Urpolahti SaPKo
Jarmo Tuohino Hokki
Pasi Hirvonen SaPKo
Esa-Pentti Jokinen TUTO Hockey
Mikko Hirvonen SaPKo
Anna Tiitinen IPK
Tiina Haapala-Paulaharju Hermes
Staffan Koskinen Hermes
Tatu Ylönen IPK
Senni Oksanen KeuPa HT
Dimitri Gromov Hermes
Petri Huovinen Hokki
Aki Kaikkonen Hermes
Jari Lehtonen TUTO Hockey
Janne Niiranen SaPKo
Joonas Loikkanen SaPKo
Jere Koski Kiekko-Vantaa
Hanna Kangastalo Kiekko-Vantaa
Pekka Malvela Joensuun Kiekko-Pojat
Jarno Suutari Ketterä
Eemeli Laitinen KeuPa HT